Thi công sân banh cỏ nhân tạo Ngọc Hùng – Bình Thuận

  • Hình thức: Sân 5
  • Tổng diện tích: 1895
  • Số lượng sân: 3
  • Chất lượng: DVN 13

Tên dự án: Dự án sân bóng Ngọc Hùng
Chủ sân: Vũ Ngọc Hùng
Địa chỉ: Bình Thuận
Diện tích: 1895 m2
Loại cỏ: DVN 13
Thời gian hoàn thiện: Thi công sân banh cỏ nhân tạo Ngọc Hùng – Hoàn thiện năm 2013

[caia-ss]