Tập hợp ảnh cuộc thi Góc DVN toàn công ty DVN

 1. Bài dự thi Chi nhánh Đà Nẵng, Công ty TNHH DVN Việt Nam

 • Chủ đề:  — “Góc DVN” – Trang trí góc làm việc bằng Cỏ nhân Tạo —
 • Bài dự thi mã số: BDT – 06
 • Nguồn: Chi nhánh Đà Nẵng, Công ty TNHH DVN Việt Nam
 • Một số hình ảnh tại Chi nhánh Đà Nẵng, Công ty TNHH DVN Việt Nam

Bài dự thi Chi nhánh Đà Nẵng, Công ty TNHH DVN Việt Nam 1

Hình ảnh tại Chi nhánh Đà Nẵng

 1. Bài dự thi phòng Kinh doanh sân bóng – Chi nhánh Hà Nội, Công ty TNHH DVN Việt Nam

 • Chủ đề: — “Góc DVN” – Trang trí góc làm việc bằng Cỏ nhân Tạo —
 • Bài dự thi mã số: BDT – 05
 • Nguồn: Phòng Kinh doanh sân bóng – Chi nhánh Hà Nội, Công ty TNHH DVN Việt Nam
 • Một số hình ảnh của Phòng kinh doanh sân bóng – Chi nhánh Hà Nội

Bài dự thi phòng Kinh doanh sân bóng - Chi nhánh Hà Nội, Công ty TNHH DVN Việt Nam 1

Hình ảnh 1

Bài dự thi phòng Kinh doanh sân bóng - Chi nhánh Hà Nội, Công ty TNHH DVN Việt Nam 2

Hình ảnh 2

 1. Bài dự thi phòng Kinh doanh sân vườn – Chi nhánh Hồ Chí Minh, Công ty TNHH DVN Việt Nam

 • Chủ đề: — “Góc DVN” – Trang trí góc làm việc bằng Cỏ nhân Tạo —
 • Bài dự thi mã số: BDT – 04
 • Nguồn: Phòng Kinh doanh sân vườn – Chi nhánh Hồ Chí Minh, Công ty TNHH DVN Việt Nam
 • Một số hình ảnh tại Phòng Kinh doanh sân vườn – Chi nhánh Hồ Chí Minh

 

Bài dự thi phòng Kinh doanh sân vườn - Chi nhánh Hồ Chí Minh, Công ty TNHH DVN Việt Nam 1

 

Bài dự thi phòng Kinh doanh sân vườn - Chi nhánh Hồ Chí Minh, Công ty TNHH DVN Việt Nam 2

 

 1. Bài dự thi Phòng Kinh doanh sân bóng – Chi nhánh Hồ Chí Minh, Công ty TNHH DVN Việt Nam

 • Chủ đề: — “Góc DVN” – Trang trí góc làm việc bằng Cỏ nhân Tạo —
 • Bài dự thi mã số: BDT – 03
 • Nguồn: Phòng Kinh doanh sân bóng – Chi nhánh Hồ Chí Minh, Công ty TNHH DVN Việt Nam
 • Một số hình ảnh của Phòng Kinh doanh sân bóng – Chi nhánh Hồ Chí Minh

 

Bài dự thi Phòng Kinh doanh sân bóng - Chi nhánh Hồ Chí Minh, Công ty TNHH DVN Việt Nam 1

Hình ảnh của Phòng Kinh doanh sân bóng

Bài dự thi Phòng Kinh doanh sân bóng - Chi nhánh Hồ Chí Minh, Công ty TNHH DVN Việt Nam 2

Hình ảnh của Phòng Kinh doanh sân bóng

 1. Bài dự thi phòng Hành chính nhân sự – Chi nhánh Hồ Chí Minh, Công ty TNHH DVN Việt Nam

 • Chủ đề: — “Góc DVN” – Trang trí góc làm việc bằng Cỏ nhân Tạo —
 • Bài dự thi mã số: BDT – 02
 • Nguồn: Phòng Hành chính nhân sự – Chi nhánh Hồ Chí Minh, Công ty TNHH DVN Việt Nam
 • Một số hình ảnh tại Phòng Hành Chính nhân sự – Chi nhánh Hồ Chí Minh

Bài dự thi phòng Hành chính nhân sự - Chi nhánh Hồ Chí Minh, Công ty TNHH DVN Việt Nam 1

Hình ảnh tại Phòng Hành Chính nhân sự

Bài dự thi phòng Hành chính nhân sự - Chi nhánh Hồ Chí Minh, Công ty TNHH DVN Việt Nam 2

Hình ảnh tại Phòng Hành Chính nhân sự

 1. Bài dự thi Phòng kế toán – Chi nhánh Hà Nội, Công ty TNHH DVN Việt Nam

 • Chủ đề: — “Góc DVN” – Trang trí góc làm việc bằng Cỏ nhân Tạo —
 • Bài dự thi mã số: BDT – 01
 • Nguồn: Phòng kế toán – Chi nhánh Hà Nội, Công ty TNHH DVN Việt Nam
 • Một số hình ảnh tại Phòng kế toán – Chi nhánh Hà Nội

Bài dự thi Phòng kế toán - Chi nhánh Hà Nội, Công ty TNHH DVN Việt Nam 1

Hình ảnh tại Phòng kế toán 

Bài dự thi Phòng kế toán - Chi nhánh Hà Nội, Công ty TNHH DVN Việt Nam 2

Hình ảnh tại Phòng kế toán 

[caia-ss]