Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Vinh Quang – Lâm Đồng

  • Hình thức: Sân 5
  • Tổng diện tích: 800 m2
  • Số lượng sân: 1 sân
  • Chất lượng: 32Zpro

Tên dự án: Dự án sân bóng
Chủ sân: Đỗ Vinh Quang
Địa chỉ: Lâm Đồng
Diện tích: 800 m2
Loại cỏ: 32Zpro
Thời gian hoàn thiện: Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Vinh Quang – Hoàn thiện năm 2015

[caia-ss]