Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Hữu Phát – Ninh Thuận

  • Hình thức: Sân 5
  • Tổng diện tích: 1032m2
  • Số lượng sân: 1 sân
  • Chất lượng: DVN15KC

Tên dự án: Dự án sân bóng Hữu Phát
Chủ sân: Nguyễn Hữu Phát
Địa chỉ: Ninh Thuận
Diện tích: m2
Loại cỏ:  DVN15KC
Thời gian hoàn thiện: Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Hữu Phát – Hoàn thiện 2018

[caia-ss]