Thi công sân banh cỏ nhân tạo Xuân Dũng – Bình Phước

  • Hình thức: Sân 5
  • Tổng diện tích: 1035m2
  • Số lượng sân: 1 sân
  • Chất lượng: DVN18KCS

Tên dự án: Dự án sân bóng Xuân Dũng
Chủ sân: Nguyễn Xuân Dũng
Địa chỉ: Bình Phước
Diện tích: 1035m2
Loại cỏ: DVN18KCS
Thời gian hoàn thiện: Thi công sân banh cỏ nhân tạo Xuân Dũng – Hoàn thiện 2018

[caia-ss]