Thi công sân banh cỏ nhân tạo Minh Thiện – Đồng Tháp

  • Hình thức: Sân 5
  • Tổng diện tích: 1056m2
  • Số lượng sân: 1 sân
  • Chất lượng: DVN15MKC

Tên dự án: Dự án sân bóng Minh Thiện
Chủ sân: Huỳnh Minh Thiện
Địa chỉ: Đồng Tháp
Diện tích: 1056m2
Loại cỏ: DVN15MKC
Thời gian hoàn thiện: Thi công sân banh cỏ nhân tạo Minh Thiện – Hoàn thiện 2018

[caia-ss]