Thi công sân banh cỏ nhân tạo Huỳnh Long – Cà Mau

  • Hình thức: Sân 5
  • Tổng diện tích: 1071m2
  • Số lượng sân: 1 sân
  • Chất lượng: DVN 15S

Tên dự án: Dự án sân bóng
Chủ sân:  Mr Qui
Địa chỉ: Cà Mau
Diện tích: 1071m2
Loại cỏ: DVN 15S
Thời gian hoàn thiện: Thi công sân banh cỏ nhân tạo Huỳnh Long – Hoàn thiện 2016

[caia-ss]