Thi công sân banh cỏ nhân tạo Hữu Khánh – Vũng Tàu

  • Hình thức: Sân 5
  • Tổng diện tích: 1344m2
  • Số lượng sân: 2 sân
  • Chất lượng: DVN15D

Tên dự án: Dự án sân bóng Hữu Khánh
Chủ sân: Lê Hữu Khánh
Địa chỉ: Long Hải – Vũng Tàu
Diện tích: 1344m2
Loại cỏ:  DVN15D
Thời gian hoàn thiện: Thi công sân banh cỏ nhân tạo Hữu Khánh – Hoàn thiện 2017

[caia-ss]