Dự án trải sân vườn Trường Mầm non Bắc Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội

  • Hình thức: Sân vườn
  • Tổng diện tích: 650 m2
  • Số lượng sân: 1 sân
  • Chất lượng: Chất lượng tốt
  • Loại cỏ: DVN S20S18-30416-XN
  • Diện tích: 650 m2
  • Địa điểm: Trường Mầm no Bắc Sơn – Sóc Sơn – Hà Nội

Một số hình ảnh dự án trải sân Trường mầm non Bắc Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội

Một số hình ảnh dự án trải sân Trường mầm non Bắc Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội 1

Hình ảnh 01

Một số hình ảnh dự án trải sân Trường mầm non Bắc Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội 2

Hình ảnh 02

Một số hình ảnh dự án trải sân Trường mầm non Bắc Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội 3

Hình ảnh 03

Một số hình ảnh dự án trải sân Trường mầm non Bắc Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội 4

Hình ảnh 04

Một số hình ảnh dự án trải sân Trường mầm non Bắc Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội 5

Hình ảnh 05

Một số hình ảnh dự án trải sân Trường mầm non Bắc Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội 6

Hình ảnh 06

Một số hình ảnh dự án trải sân Trường mầm non Bắc Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội 7

Hình ảnh 07

Một số hình ảnh dự án trải sân Trường mầm non Bắc Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội 8

Hình ảnh 08

Một số hình ảnh dự án trải sân Trường mầm non Bắc Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội 9

Hình ảnh 09

Một số hình ảnh dự án trải sân Trường mầm non Bắc Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội 10

Hình ảnh 10

Một số hình ảnh dự án trải sân Trường mầm non Bắc Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội 11

Hình ảnh 11

Một số hình ảnh dự án trải sân Trường mầm non Bắc Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội 12

Hình ảnh 12

Một số hình ảnh dự án trải sân Trường mầm non Bắc Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội 13

Hình ảnh 13

Một số hình ảnh dự án trải sân Trường mầm non Bắc Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội 14

Hình ảnh 14

Một số hình ảnh dự án trải sân Trường mầm non Bắc Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội 15

Hình ảnh 15

Một số hình ảnh dự án trải sân Trường mầm non Bắc Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội 16

Hình ảnh 16

Một số hình ảnh dự án trải sân Trường mầm non Bắc Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội 17

Hình ảnh 17

Một số hình ảnh dự án trải sân Trường mầm non Bắc Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội 18

Hình ảnh 18

Một số hình ảnh dự án trải sân Trường mầm non Bắc Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội 19

Hình ảnh 19