Thi công sân banh cỏ nhân tạo Tập đoàn Nguyễn Phan Chánh – Đà Nẵng

  • Hình thức: Sân 7
  • Tổng diện tích: 3264
  • Số lượng sân: 2 sân
  • Chất lượng: DVN 32

Tên dự án: Dự án sân bóng Tập đoàn Nguyễn Phan Chánh
Chủ sân: Công ty CP Tập đoàn Nguyễn Phan Chánh
Địa chỉ: Hòa Vang, TP Đà Nẵng
Diện tích: 3264m2
Loại cỏ: DVN 32
Thời gian hoàn thiện: Thi công sân banh cỏ nhân tạo Tập đoàn Nguyễn Phan Chánh – Hoàn thiện năm 2012

[caia-ss]