Thi công sân banh cỏ nhân tạo Sơn Tịnh – Quảng Nam

  • Hình thức: Sân 5
  • Tổng diện tích: 924
  • Số lượng sân: 1
  • Chất lượng: DVN T2

Tên dự án: Dự án sân bóng Sơn Tịnh
Chủ sân: Anh Trương Quang Phước
Địa chỉ: Chợ Được, Bình Triều , Thăng Binh, Quảng Nam
Diện tích: 924m2
Loại cỏ: DVN T2
Thời gian hoàn thiện: Thi công sân banh cỏ nhân tạo Sơn Tịnh – Hoàn thiện năm 2013

[caia-ss]