Thi công sân banh cỏ nhân tạo Sáu Hùng – Quảng Nam

  • Hình thức: Sân 5
  • Tổng diện tích: 1600
  • Số lượng sân: 2 sân
  • Chất lượng: DVN 32-1

Tên dự án: Dự án sân bóng Sáu Hùng
Chủ sân: Anh Hùng
Địa chỉ: Xã Bình Minh, Thăng Bình, Quảng Nam
Diện tích: 1600m2
Loại cỏ: DVN 32 – 1
Thời gian hoàn thiện: Thi công sân banh cỏ nhân tạo Sáu Hùng – Hoàn thiện năm 2013

[caia-ss]