Dự án sân bóng đá cỏ nhân tạo tại Nguyệt Đức, Yên Lạc, Vĩnh Phúc

  • Hình thức: Sân bóng đá
  • Tổng diện tích: 1500m2
  • Số lượng sân: 1 sân
  • Chất lượng: DVN15KC18
  • Tên dự án: Dự án sân bóng đá cỏ nhân tạo
  • Địa điểm: Tại Nguyệt Đức, Yên Lạc, Vĩnh Phúc
  • Chủ đầu tư: Trần Hùng Mạnh
    Loại cỏ: Cỏ nhân tạo DVN15KC18-50413-8
  • Diện tích: 1500m2

Một số hình ảnh tại Dự án sân bóng đá cỏ nhân tạo tại Nguyệt Đức, Yên Lạc, Vĩnh Phúc

[caia-ss]