Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo tại Lữ đoàn 21 – Hà Nội

  • Hình thức: Sân 7 người
  • Tổng diện tích: 906m2
  • Số lượng sân: 1
  • Chất lượng: DVN 15S18
  • Tên khách hàng:  Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng trường thi              
  • Địa chỉ: Lữ Đoàn 21, Đường Cầu Diễn
  • Mã cỏ: DVN 15S18-50413-8
  • Diện tích: 906m2

Nhằm đẩy mạnh xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, thực hiện tốt công tác đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, Lữ đoàn 21 – Bộ đội Biên phòng đang triển khai xây dựng sân bóng cỏ nhân tạo tại đơn vị.

Dự án sân bóng đá này hứa hẹn sẽ mang tới một sân chơi, một nơi rèn luyện sức khỏe, gắn kết tình đồng chí hiệu quả.

Một số hình ảnh của dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Lữ đoàn 21, Từ Liêm, Hà Nội

Một số hình ảnh của dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Lữ đoàn 21, Từ Liêm, Hà Nội 1

Dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Lữ đoàn 21, Từ Liêm, Hà Nội

Một số hình ảnh của dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Lữ đoàn 21, Từ Liêm, Hà Nội 2

Dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Lữ đoàn 21, Từ Liêm, Hà Nội

Một số hình ảnh của dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Lữ đoàn 21, Từ Liêm, Hà Nội 3

Dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Lữ đoàn 21, Từ Liêm, Hà Nội

Một số hình ảnh của dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Lữ đoàn 21, Từ Liêm, Hà Nội 4

Dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Lữ đoàn 21, Từ Liêm, Hà Nội

Một số hình ảnh của dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Lữ đoàn 21, Từ Liêm, Hà Nội 5

Dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Lữ đoàn 21, Từ Liêm, Hà Nội

Một số hình ảnh của dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Lữ đoàn 21, Từ Liêm, Hà Nội 6

Dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Lữ đoàn 21, Từ Liêm, Hà Nội

Một số hình ảnh của dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Lữ đoàn 21, Từ Liêm, Hà Nội 7

Dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Lữ đoàn 21, Từ Liêm, Hà Nội

Một số hình ảnh của dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Lữ đoàn 21, Từ Liêm, Hà Nội 8

Một số hình ảnh của dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Lữ đoàn 21, Từ Liêm, Hà Nội 9 Một số hình ảnh của dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Lữ đoàn 21, Từ Liêm, Hà Nội 10

Một số hình ảnh của dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Lữ đoàn 21, Từ Liêm, Hà Nội 11

Một số hình ảnh của dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Lữ đoàn 21, Từ Liêm, Hà Nội 12 Một số hình ảnh của dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Lữ đoàn 21, Từ Liêm, Hà Nội 13

Một số hình ảnh của dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Lữ đoàn 21, Từ Liêm, Hà Nội 14

Dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Lữ đoàn 21, Từ Liêm, Hà Nội

Một số hình ảnh của dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Lữ đoàn 21, Từ Liêm, Hà Nội 15

Dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Lữ đoàn 21, Từ Liêm, Hà Nội

Một số hình ảnh của dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Lữ đoàn 21, Từ Liêm, Hà Nội 16

Dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Lữ đoàn 21, Từ Liêm, Hà Nội

Một số hình ảnh của dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Lữ đoàn 21, Từ Liêm, Hà Nội 17

Dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Lữ đoàn 21, Từ Liêm, Hà Nội

Một số hình ảnh của dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Lữ đoàn 21, Từ Liêm, Hà Nội 18

Dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Lữ đoàn 21, Từ Liêm, Hà Nội

Một số hình ảnh của dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Lữ đoàn 21, Từ Liêm, Hà Nội 19

Dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Lữ đoàn 21, Từ Liêm, Hà Nội

Một số hình ảnh của dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Lữ đoàn 21, Từ Liêm, Hà Nội 20

[caia-ss]